Main Page Sitemap

Kaplansgården uppsala


kaplansgården uppsala

måtte hållas af bem:te Jernberg på alla omkostnader. Men Herr Bergmästaren tillika med Herr BruksPatron game of thrones hbo läcka säsong 8 Daniel Heijke föregofwo, at man ej med fog kunde taga sysslan ifrån Ambrus Ambrusson, helst han ej blifwit beträdd med några felsteg thär uti. Inrättning måtte öfweralt här i Stichtet blifwa antagne; Men här wid blef, såsom wid andra enskyldte sammankomster, då man denna proosition tilbörl. Men Bergsten lät härwid förstå sit missnöije. Olof Hansson och. Infant sig murmästarn Eric Bengten ifrån Nora, begiärandes af församblingen för the femb. Se originaltext från 1734. Här til bewiljades omsider: 1:o At 2:ne rum skola förfärdigas och Sex Tunnor Kalck opkiöpas från Lindes Sochn, effter thet billiga prijs, som Comministern lofwade at skaffa thärstädes, neml.

Bygningen, som nu så aldeles är bofällig, at ingen wärma mer står i henne, och man thes utan i henne är beswärad af swåra drag, hwar af han mer än mycket lidit til sin helsa. Framgaf Hl:r Inspectorn Claes Tengman ifrån Gammelbo en räkning, stor 357 d:r 26 Smt, som församl. Församblingen utlofwade altså at ett plank och et bräde skulle framskaffadt warda af hwarije helt hemman." ( Då hade man på kyrkorådet 2 mars avslagit en vädjan om gåvor till de fattiga. Thär näst föredrog Comministern Herr Petr. Saken visade sig vara ett avskriftsfel, protokollet avser år 1744 enl original.

Ups uppsala kontakt
Resa från örebro till uppsala
Vindhemspojkarna uppsala
Arkitekt uppsala domkyrka

Församblingen betygade sit missnöije häröfwer, och blef här wid öfwerenskommit, at ringningare efter lijk i thet kortaste skulle förrättas och föga öfwer Tijma utdragas och wäl mindre. 1:mo Bewiljades, at 10 Tunnor Kalck, til 3 d:r prijset a Tunnan kiöpes til muningen wid Capellans gården, och hit skaffas ifrån Nederhyttan, genom wissa Kiörare, som thär til af församblingen förordnade förordnade warder. Til Tre d:r Tunnan, då Kalcken skaffas hem til Nyckelbäcken." (Mycket märkligt att Berggren omnämns 1736 eftersom han inte flyttar till församlingen förrän 1743 då han gifter sig med, anagrius dotter också. Thetta ansågo the närwarande för billigt tilbörl:t." 1745, okänt datum anges: "fol:. Fortsätter detaljerade beslut om insatser och tillbyggning på Cappelansgården,. Gl Erich Larsson i Resta, Klockarn Ambrus Ambrusson i Nyckelbäcken, och Cronones LänsMan Wälachtad Anders Lindborg." (Noteras att Ambrus Ambrusson anges som klockare samtidigt som Berggren är den komminister som flyttat till församlingen 1743 och bor på Nyckelbäcken åtminstone 1750 enl husförhörslängderna.) får Ambrus Ambrusson. Proponerade Herr Comministern Berggren, at i Byggningen wid Nyckelbäcken genom församblingens benägna föranstaltan et rum ytterligare måtte (fol: 69) inredas, neml:n det så kallade Salsrummet, hwilcket församblingens Ledamöter effter något omröstande bijföllo. Förestäldte Herr Bergmästare, at arbetet wid Capellans bygnaden fordrade något alfwarligare pådrifwande än här tils en tid skiedt, och blef thär wid äfwen beslutit, som följer. Berggren, anhållabdes om församblingens benägenhet at framskaffa mer bräder och Plank til the öfriga Rummens inredning wid Nyckelbäcken, gifwandes tillika wid handen, at han ej längre kunde bärga sig i then. Som wid thenna byggnad i Capellans gården blefwe giord af församblingen, på thet, när then nya byggning thär blefwe färdig, man tå måtte få se i en summa huru högt altsammans bestigit.

kaplansgården uppsala


Sitemap